YLEISET KÄYTTÖEHDOT

Nämä yleiset käyttöehdot ("Käyttöehdot") koskevat käyttämääsi Effortia Oy:n Sähkövertailu-palvelua ("Palvelu"). Nämä Käyttöehdot sekä niihin mahdollisesti liittyvät erilliset erityisehdot ("Erityisehdot") muodostavat sitovan sopimuksen Effortia Oy:n ("Palveluntarjoaja") ja Palvelun käyttäjän ("Käyttäjä") välillä. Tutustu huolellisesti näihin Käyttöehtoihin sekä käyttämääsi Palveluun mahdollisesti liittyviin Erityisehtoihin, sillä ne sisältävät tärkeää tietoa sivustomme ja Palveluidemme käytöstä.

Nämä Käyttöehdot sisältävät Palveluihin sovellettavat yleiset ehdot. Näitä Käyttöehtoja täydentävät palvelukohtaiset Erityisehdot. Mikäli nämä Käyttöehdot ja tiettyä Palvelua koskevat Erityisehdot ovat ristiriidassa, sovelletaan kyseiseen Palveluun ensisijaisesti sen Erityisehtoja. Käyttöehdot sitovat Käyttäjää niin kauan kuin Käyttäjä käyttää Palvelua. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy näitä Käyttöehtoja tai haluaa päättää Käyttöehtojen muodostaman sopimuksen, Käyttäjän tulee lopettaa välittömästi Palvelun käyttö, poistaa Palvelun käyttöä varten mahdollisesti lataamansa sovellus laitteestaan sekä olla jakamatta mitään sisältöä tai tietoja Palvelussa.

PALVELUNTARJOAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, laitteistoasennuksen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi. Palveluntarjoaja ei anna mitään nimenomaisia tai muitakaan takuitaPalvelun toiminnasta tai toiminnollisuuksista eikä se takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi.

Palveluntarjoajalla on oikeus parantaa ja kaikin tavoin muuttaa Palvelun sisältöä, rakennetta ja ulkoasua, sen tuote- ja tietokantavalikoimaa, ohjelmistoja, laitteistoja, käsikirjojen ja muun dokumentoinnin sisältöä, palveluaikoja sekä muita Palvelun osia. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kun se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista sekä katkoksista Käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

Palveluntarjoajalla on aina halutessaan oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain tai korvata Palvelu toisenlaisella ratkaisulla. Palveluntarjoaja ilmoittaa Palvelun lopettamisesta mahdollisuuksien mukaan hyvissä ajoin etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden näiden Käyttöehtojen muodostaman sopimuksen irtisanomiseen ja pääsyn estämiseen Palveluun tällaisessa tilanteessa sen jälkeen, kun Käyttäjälle on ilmoitettu muutoksista.

Palveluntarjoaja voi poistaa Palvelusta aineiston, jonka ilmaisemisen Palvelussa Palveluntarjoaja on kieltänyt tai joka Palveluntarjoajan näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista, sopimatonta, virheellistä, haitallista taikka vahingollista Palveluntarjoajalle, Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta ilmoittaa aineiston poistamisesta Käyttäjille etu- eikä jälkikäteen.

Mikäli Palvelussa on Käyttäjien välistä viestintää joko suoraan yksityisviestien ja keskustelufoorumeiden kautta tai epäsuorasti Palveluun jätetyn sisällön kautta, Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien välisen viestinnän tai muun toiminnan toisille käyttäjille tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheuttamista haitoista tai vahingoista.

KÄYTTÄJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Käyttäjä saa henkilökohtaisen oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen, mahdollisten Erityisehtojen ja muiden Palvelua tai sen yksittäisiä osia koskevien ehtojen mukaisesti.

Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan näiden Käyttöehtojen, mahdollisten Erityisehtojen ja muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu niin ikään noudattamaan muualla Palvelussa asetettuja sääntöjä ja ohjeita.

Käyttäjä ymmärtää, että Palveluntarjoaja ei ole velvollinen, mutta sillä on kuitenkin oikeus valvoa, miten Käyttäjä käyttää Palvelua, mikäli Palveluntarjoaja katsoo tämän tarpeelliseksi.

Palvelussa ei saa esittää lain tai hyvän tavan vastaista materiaalia. Tällaista on muun muassa materiaali, joka sisältää rasistisia, pornografisia, ihmisarvoa tai yksityisyyden suojaa loukkaavia ilmauksia, kirjoituksia tai esityksiä. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet ja/tai oikeudenhaltijoiden suostumukset Palvelussa julkaisemaansa materiaaliin sekä muuhun aineistoon, jonka hän lähettää, välittää tai tallentaa Palveluun ja sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä (esimerkiksi linkittämällä) Palvelun kautta aineistoa tai viestejä, joka rikkoo kolmansien osapuolien omistus-, tekijän- ja/tai muita oikeuksia, on loukkaavaa, syrjivää, solvaavaa, herjaavaa, rikolliseen toimintaan liittyvää, epäsiveellistä, lain tai muutoin hyvän tavan vastaista tai Palveluntarjoajalle, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille haitallista tai vahingollista tai voi aiheuttaa häiriötä, tukoksia tai muita käyttökatkoksia Palveluun. Käyttäjä vastaa kaikista edellä mainitun kaltaisella toiminnalla aiheuttamistaan vahingoista. Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä itselleen aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.

Mikäli ilmenee, että Käyttäjä rikkoo näitä Käyttöehtoja käyttäessään Palvelua, taikka mikäli Palveluntarjoajalla on perusteltu syy olettaa tällaisen rikkomuksen tapahtuneen, Palveluntarjoaja pidättää oikeuden käyttäjätilin välittömään sulkemiseen sekä käyttäjätilille ja/tai Palveluun kirjautumisen väliaikaiseen rajoittamiseen ilman erillistä ennakkovaroitusta.

KÄYTTÄJÄTIEDOT

Palvelun käyttö voi edellyttää rekisteröitymistä. Käyttäjän tulee antaa Palveluntarjoajalle Palvelun tarjoamista varten tarvittavat, Palveluntarjoajan pyytämät tiedot. Käyttäjä vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina ja sitoutuu päivittämään säännöllisesti käyttäjätilinsä tietoja varmistaakseen, että tiedot ovat oikein ja riittäviä. Käyttäjä vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että Käyttäjän antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

Käyttäjä saa Palvelun käyttöä varten haltuunsa salasanan ja käyttäjätunnuksen, joiden avulla Käyttäjä voi kirjautua Palveluun. Salasana ja käyttäjätunnus ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä on vastuussa kaikesta kyseisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Jos salasana tai käyttäjätunnus joutuu ulkopuolisten tietoon, Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä välittömästi Palveluntarjoajan asiakaspalveluun. Käyttäjä vapautuu ilman Käyttäjän myötävaikutusta salasanallaan tai käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, kun Palveluntarjoaja on vastaanottanut Käyttäjän ilmoituksen ja Palveluntarjoajalle on jäänyt kohtuullinen aika estää Palvelun käyttö kyseisen käyttäjätunnuksen osalta. Käyttäjällä voi olla ainoastaan yksi käyttäjätili Palvelussa.

PALVELUSSA JULKAISTAVAT ILMOITUKSET

Mikäli Käyttäjä voi julkaista Palvelussa ilmoituksia, sovelletaan ilmoitusten julkaisuun tätä Käyttöehtojen kohtaa 4. Käyttäjän ilmoitus pyritään julkaisemaan Palvelussa mahdollisimman pian ilmoituksen jättämisen jälkeen. Palveluntarjoajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta julkaista ilmoitusta Palvelussa.

Palveluntarjoajalla on oikeus julkaista Käyttäjän ilmoitus myös muussa Palvelun osiossa kuin siinä, jossa ilmoitus on alun perin julkaistu sekä Palveluntarjoajan yhteistyökumppaneiden verkkosivustoilla, muilla kanavilla ja palveluissa. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää ilmoitusta vapaasti markkinoinnissaan jakelu- ja/tai toteutustavasta riippumatta.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa Käyttäjän ilmoitusten otsikointia ylläpitääkseen Palveluiden laatua. Palveluntarjoajalla on oikeus olla julkaisematta ilmoitusta tai muokata sitä, jos se katsoo, että ilmoitus tai sen osa on harhaanjohtava, sopimaton tai loukkaava, sisältää asiaankuulumatonta aineistoa, on näiden Käyttöehtojen vastainen tai ei muusta syystä kelpaa julkaistavaksi Palvelussa.

Käyttäjä myöntää Palveluntarjoajalle kohdassa 7 määritetyt oikeudet ilmoituksiin. Käyttäjä on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa julkaisemansa materiaalin sisällöstä.

Käyttäjä- tai tunnistetietoja voidaan luovuttaa poliisi- tai muulle viranomaiselle, jos on syytä epäillä, että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää luovuttamalla käyttäjä- tai tunnistetiedot, ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.

Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden oman harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa tai olla julkaisematta ilmoituksia, joissa ilmoitukseen, sen sisältöön tai ilmoituksen tehneeseen Käyttäjään epäillään liittyvän Palveluntarjoajan saaman tiedon mukaan mitä tahansa oikeudellisia epäselvyyksiä. Palveluntarjoajalla ei ole mitään vastuuta Käyttäjää kohtaan, vaikka myöhemmin ilmenisi, että kyseiset epäilyt oikeudellisista epäselvyyksistä ovat osoittautuneet perusteettomiksi.

MAKSULLISET PALVELUT JA LASKUTUS

Palvelu saattaa sisältää sekä maksuttomia että maksullisia osia. Palveluun sisältyvät peruspalvelut ovat Käyttäjille maksuttomia. Maksullisten osien hinnat ja maksuehdot ilmoitetaan kunkin osan kohdalla erikseen. Lisäksi Palvelun kautta voi olla tilattavissa erilaisia maksullisia tuotteita.

Palveluntarjoaja voi muuttaa Palvelun hinnoittelua tai laskutusperusteita oman harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä Palvelussa tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin etukäteen. Ellei palvelukohtaisesti ole muuta ilmoitettu, ilmoitetaan muutoksista vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Jos arvonlisävero tai jokin muu Palveluun liittyvä vero tai julkisoikeudellinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Palveluntarjoajalla on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti.

Käyttäjällä ei ole Palvelun kautta hankittujen maksullisten tuotteiden tai palvelujen peruuttamisoikeutta sen jälkeen, kun kyseessä oleva palvelu tai tuote on Käyttäjän tilauksen perusteella sähköisesti suoritettu.

Mikäli Käyttäjälle toimitetun maksullisen palvelun käyttö estyy Palveluntarjoajan vaikutuspiirissä ja vastuulla olevasta Palvelun häiriöstä johtuen kokonaan tai oleellisin osin, Käyttäjällä on hyvityksenä oikeus maksullisen palvelun käyttöoikeuden pidennykseen keskeytystä vastaavalla ajalla. Mikäli Palvelun virhettä ei voida korjata kohtuullisessa ajassa, eikä käyttöajan pidennyksen voida kokonaisarviossa kohtuudella katsoa muodostavan oikeasuhtaista hyvitystä yksittäistapauksessa, on Käyttäjällä hyvityksenä oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen.

Käyttäjän tulee reklamoida häiriöstä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun kohtuullisessa ajassa sen havaitsemisesta tai siitä kun virhe olisi tullut havaita:

IMMATERIAALIOIKEUDET

Palveluntarjoaja tai sen lisenssinantajat omistavat kaikki oikeudet Palveluun, mukaan lukien rajoituksetta kaikki Palveluun ja sen sisältämään materiaaliin ja aineistoon liittyvät tavaramerkit, tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet Palveluun sekä teksteihin, kuviin, videoihin, musiikkiin, ohjelmistoihin, muotoiluihin, malleihin sekä kaikkeen muuhun materiaaliin ja aineistoon, joka on Palvelussa ("Aineisto"), lukuun ottamatta Käyttäjän tuottamaa sisältöä.

Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle oikeuden käyttää Palvelua ja Aineistoa Käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelun Aineistoa ainoastaan sellaisiin tarkoituksiin, jotka kuuluvat Palvelun tavanomaiseen käyttöön. Palveluntarjoaja ei myönnä mitään muita oikeuksia Aineistoon Käyttäjälle. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää kolmansille osapuolille Palveluntarjoajalta saamaansa käyttöoikeutta Palveluun tai Aineistoon.

Julkaisemalla Käyttäjän tuottamaa sisältöä Palvelussa, kuten ilmoituksia, tekstejä, kuvia, videoita, musiikkia, muotoiluja, malleja ja/tai muuta materiaalia ja aineistoa ("Käyttäjän Tuottama Sisältö"), Käyttäjä myöntää Palveluntarjoajalle ilman erillistä̈ korvausta rajoittamattoman oikeuden hyödyntää millä tahansa tavalla Käyttäjän Tuottamaa Sisältöä. Palveluntarjoajalla on esimerkiksi oikeus muokata, muotoilla, tallentaa, kopioida, siirtää ja/tai luovuttaa edelleen Käyttäjän Tuottamaa Sisältöä sekä̈ asettaa Käyttäjän Tuottama Sisältö yleisön saataville missä̈ tahansa Palveluntarjoajan kanavassa. Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa näitä̈ oikeuksia edelleen mahdollisille yhteistyökumppaneilleen.

Riippumatta jakelu- tai toteutustavasta Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Käyttäjän Tuottamaa Sisältöä vapaasti markkinoinnissa. Tässä kohdassa 6 määritetyt oikeudet säilyvät Palveluntarjoajalla myös Käyttäjän tuottaman sisällön poistamisen jälkeen. Käyttäjä luopuu kaikista korvausvaatimuksista, jotka koskevat Käyttäjän Tuottaman Sisällön käyttöä Palveluntarjoajan toimesta.

Käyttäjän tulee varmistaa, että Käyttäjän Tuottama Sisältö ei loukkaa mitään kolmannen osapuolen oikeuksia (esimerkiksi immateriaalioikeuksia), tai lakeja tai yleisiä hyvän tavan mukaisia käytäntöjä.

Käyttäjä vakuuttaa Palvelua käyttäessään ymmärtävänsä oikeutensa Aineiston ja Käyttäjän Tuottaman Sisällön käytöstä Palvelussa. Käyttäjä vakuuttaa, että Käyttäjän Tuottaman Sisällön käyttö ei loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia, ja että sillä on oikeus myöntää käyttöoikeus Käyttäjän Tuottamaan SisältöönPalveluntarjoajalle.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Palveluntarjoajalla on oikeus muokata, kopioida, tallentaa, säilyttää sekä muuten käyttää Käyttäjän Tuottamaa Sisältöä muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

  1. arkistointitarkoituksiin;
  2. Palvelun teknisen ylläpidon kehittämiseen;
  3. Palveluntarjoajan lakisääteisten oikeuksien ja velvollisuuksien toteutumisen osoittamiseen;
  4. muuhun lainsäädännön tai viranomaismääräysten vaatimaan tarkoitukseen; ja
  5. mihin tahansa muuhun Palveluntarjoajan tarpeelliseksi katsomaan tarkoitukseen.

Käyttäjällä on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Palvelun pääsivulle. Muu yksittäisen sivun linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa taikka tietokannan tuottamiseksi on kielletty ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta. Rekisteröityneillä Käyttäjillä on kuitenkin oikeus sijoittaa esimerkiksi omille verkkosivuilleen linkkejä myös omaan Palvelussa olevaan Käyttäjän Tuottamaan Sisältöön, kuten ilmoitukseen.

Palvelun sisällön tai sen osan muu saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty.

KÄYTTÖOIKEUDEN SIIRTÄMINEN JA LAKKAAMINEN

äyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa tai siirtää Palvelun käyttöoikeutta (mukaan lukien salasana ja muut Palvelun käytön mahdollistavat tunnukset) kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoaja voi kieltäytyä antamasta käyttäjätunnusta, peruuttaa myönnetyn käyttäjätunnuksen tai estää Käyttäjän pääsyn Palveluun vastaisuudessa, mikäli Käyttäjä on toiminut tai toimii Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti. Myös maksullisten Palvelun osien maksujen laiminlyöminen voi johtaa käyttöoikeuden lakkauttamiseen.

Palveluntarjoajalla on myös oikeus tilapäisesti estää Käyttäjän pääsy Palveluun, jos se on Palvelun toiminnan kannalta tarpeen. Mikäli Käyttäjä ei ole käyttänyt Palvelua kuuteen (6) kuukauteen, Palveluntarjoaja voi harkintansa mukaan mitätöidä Käyttäjän salasanan ja käyttäjätunnuksen. Käyttäjä voi tämän jälkeen halutessaan rekisteröityä uudelleen Palveluun. Käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana poistetaan automaattisesti käyttöoikeuden päättyessä. Rekisteriseloste

Sopimuksen päättymisestä huolimatta näiden Käyttöehtojen sekä mahdollisten Erityisehtojen sisältämät immateriaalioikeuksien omistusoikeuksia sekä Palveluntarjoajan Aineistoon ja Käyttäjän Tuottamaan Aineistoon liittyviä käyttöoikeuksia, vastuuta viestinnässä sekä vastuunrajoitusta koskevat säännökset jäävät voimaan ilman ajallista rajoitetta.

Palvelun käyttöoikeuden lakkaaminen ei myöskään vapauta Käyttäjää niiden palveluiden tai suoritusten maksuista, joiden peruste on syntynyt ennen käyttöoikeuden lakkaamista. Sopimuksen päättyessä Käyttäjän sopimusrikkomuksen johdosta Palveluntarjoajalla on oikeus olla antamatta Käyttäjälle pääsyä Palveluun.

VASTUUNRAJOITUS

Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun ja sen sisällön "sellaisena kuin se on" ilman mitään takuita, vakuutuksia tai vastuita. Käyttäjä käyttää Palveluntarjoajan tuottamia ja/tai välittämiä Palveluja omalla vastuullaan. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun käyttöön liittyvistä tietoturvariskeistä tai Palvelun sisällön oikeellisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen muilta osin kuin pakottava lainsäädäntö edellyttää.

Ellei pakottavasta lain säännöksestä muuta johdu, Palveluntarjoaja ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuu Palvelun käyttämisestä tai Palvelun keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä tai puutteista taikka tiedoista tai ilmoituksista, joita Palvelun kautta on saatavilla taikka mistä tahansa muista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka muutoin aiheutuvat Palvelun yhteydessä.

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle sekä kolmansille osapuolille aiheutuneen vahingon, joka on seurausta Käyttäjän lain, viranomaisten määräysten ja ohjeiden tai näiden Käyttöehtojen taikka Erityisehtojen vastaisesta teosta tai laiminlyönnistä.

YLIVOIMAINEN ESTE

Kumpikaan osapuoli ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota osapuolen ei voida kohtuudella olettaa ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia osapuoli ei olisi kohtuudella voinut välttää tai estää.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA EVÄSTEET

Palveluntarjoaja käsittelee Käyttäjien henkilötietoja Palveluntarjoajan tietosuojakuvauksen ja tietosuojaselosteen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Palveluissa käytetään evästeitä Tietoa evästeistä -sivulla kuvatuin tavoin.

KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa Käyttöehtoja. Käyttöehtoja saatetaan aika ajoin muuttaa ja täydentää erityisesti Palveluiden tarjonnan tai sisällön muuttuessa, lainsäädännön tai viranomaiskäytännön muutoksista johtuen tai ennakoimattomien olosuhteiden vuoksi. Palveluntarjoaja ilmoittaa olennaisista muutoksista Käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen, Palvelussa ja/tai Palvelun verkkosivustolla viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutosten astumista voimaan. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy muutoksia, Käyttäjällä on oikeus luopua Palvelun käytöstä. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen muutokset, mikäli Käyttäjä käyttää Palvelua muutosten voimaantulon jälkeen.

PALVELUN SIIRTÄMINEN

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet Effortia-konserniin kulloinkin kuuluvalle yhtiölle.

MUUT EHDOT

Sen lisäksi mitä näissä Käyttöehdoissa on sanottu, Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun käyttöön liittyviä Palveluntarjoajan tai sen sopimuskumppanin ohjeita. Kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot ovat luettavissa Palveluntarjoajan kotisivuilla ja/tai muutoin Palvelun yhteydessä.

Palvelu saattaa sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin ja palveluihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja, eikä Palveluntarjoaja vastaa sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä, sisällöstä, toimivuudesta tai soveltuvuudesta Käyttäjälle.

SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU

Näihin Käyttöehtoihin ja mahdollisiin Erityisehtoihin sekä niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.

Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset mahdolliset Käyttöehtoja tai Palvelua koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset riidat ratkaistaan Suomen yleisissä tuomioistuimissa.

Kuluttajalla on kuitenkin aina oikeus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi ottamalla yhteyttä kuluttajariitalautakuntaan, jonka osoite on Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, puhelinnumero 029 566 5200 ja sähköpostiosoite kril@oikeus.fi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn suosittelemme olemaan yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta), jonka tavoittaa puhelinnumerosta 029 505 3050. Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle, http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

KÄYTTÖEHTOJEN VOIMASSAOLO JA YHTEYDENOTOT

Nämä Käyttöehdot tulevat voimaan 29.12.2022 alkaen ja ne ovat voimassa toistaiseksi.

Käyttäjä voi osoittaa Palvelua koskevat reklamaatiot, kysymykset Käyttöehdoista tai palautteet Palveluntarjoajalle ottamalla yhteyttä lomakkeella ja/tai sähköpostitse Palveluntarjoajan asiakaspalveluun.

Tallennamme kaikki viestit asiakaspalvelun kehittämistä ja nopeuttamista varten.

Osoitetiedot:

Yhteystiedot löytyvät täältä.

PALVELUKOHTAISET ERITYISEHDOT

ERITYISEHDOT SÄHKÖVERTAILU

Palvelun kuvaus

Sähkövertailu.fi on Palveluntarjoajan kuluttajille ja yhteisöille, pääasiallisesti osoitteessa sähkövertailu.fi, tarjoama sähkön tuotevertailupalvelu ("Sähkövertailu"). Sähkövertailussa Käyttäjät voivat muun muassa vertailla sähkönmyyjien tuotteita sekä solmia sähkönmyyntisopimuksen (”Sähkösopimus”) sähkönmyyjän kanssa. Sähkövertailun käyttö edellyttää, että Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi näitä palvelukohtaisia Erityisehtoja.

Sähkön tuotevertailu

Sähkövertailussa Käyttäjä voi vertailla eri sähkönmyyjien tuotteita. Käyttäjä voi valita itselleen sopivimman tuotteen mm. hinnan tai sähköenergian tuotantotavan perusteella. Käyttäjän Sähkövertailun kautta tekemä tilaus on sitova ja Sähkösopimus syntyy, kun sähkönmyyjä on lähettänyt Käyttäjälle vahvistusilmoituksen.

Tarkempaa tietoa vertailusta ja sopimuksen tekemisestä löytyy usein kysytyistä kysymyksistä (FAQ).

Luottotietojen tarkistaminen

Palveluntarjoaja voi tarkistaa Käyttäjän luottotiedot sähkönmyyjän lukuun. Palveluntarjoaja ei käsittele luottotietoja omaan lukuunsa.

Reklamaatiot

Käyttäjän tulee osoittaa sähkönmyyjän tuotetta, sähkönmyyjän antamia Sähkövertailun kautta saatavilla olevia tietoja sekä Sähkösopimusta koskevat reklamaatiot sähkönmyyjälle.

Henkilötietojen käsittely ja evästeiden käyttö

Palveluntarjoaja käsittelee Käyttäjän henkilötietoja henkilötietojen käsittelijänä rekisterinpitäjinä toimivien sähkönmyyjien lukuun, kun se kerää Käyttäjän nimi- ja yhteystiedot, henkilötunnuksen sekä muut Käyttäjän sähkösopimuksen tekemistä varten Palvelussa antamat tiedot ja välittää nämä tiedot Käyttäjän valitsemalle sähkönmyyjälle, jotta Käyttäjä ja sähkönmyyjä voivat tehdä Sähkösopimuksen.
Käyttäjä voi tutustua valitsemansa sähkönmyyjän tietosuojainformaatioon sähkönmyyjän internet-sivuilla tai muulla sähkönmyyjän toteuttamalla tavalla.

Palveluntarjoaja käsittelee Käyttäjien henkilötietoja rekisterinpitäjänä tietosuojakuvauksen ja tietosuojaselosteen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Palvelussa käytetään evästeitä Tietoa evästeistä -sivulla kuvatuin tavoin.GENERAL TERMS OF USE

These general terms of use (the "Terms of Use") apply to the Sähkövertailu service provided to you by Effortia Oy (the "Service"). These Terms of Use and the possible separate service-specific terms and conditions (the "Service-specific Terms") form a binding agreement between Effortia Oy (the "Service Provider") and the user of the Service (the "User"). Please review these Terms of Use and the possible Service-specific Terms of the Service used by you carefully as they contain important information about the use of our website and Services.

These Terms of Use include the general terms applied to the Services. The Service-specific Terms of the specific Service supplement these Terms of Use. In case of a conflict between these Terms of Use and the Service-specific Terms, the latter shall prevail. The Terms of Use are binding to the User as long as the Service is used. If the User does not accept these Terms of Use or wants to terminate the agreement constituted by the Terms of Use, the User shall immediately stop using the Service, delete the application downloaded to the User's device in order to use the Service, if any, and not share any content or information on the Service.

RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF THE SERVICE PROVIDER

The Service is mainly available on a 24-hour basis each day of the week. However, the Service Provider has the right to remove the Service or a part thereof from use temporarily for maintenance, hardware installation, public order and safety, an excessive load on the system or some other necessary reason. The Service Provider gives no express or implied warranties as to the functionality or features of the Service and does not warrant that the Service works without downtime or is error-free.

The Service Provider may improve and make any changes to the content of the Service, its structure and appearance, range of products and databases, software, hardware, the content of manuals and other documentation, service time and other parts of the Service. The Service Provider may change features of the Service that are free of charge to be chargeable or discontinue the maintenance of the Service partially or in whole. The Service Provider aims, when reasonably possible, to announce any changes to the Service that are material for the User or the discontinuance of the Service in advance to the User through the Service or by other means deemed appropriate by the Service Provider. Changes shall take effect as soon as they have been implemented.

The Service Provider may always terminate the provision of the Service in whole or in part, or replace the Service with an alternative solution. If the Service Provider terminates the provision of a Service, The Service Provider shall provide the User with advance notice, when possible, well in advance through the Service or by other means deemed appropriate by the Service Provider. The Service Provider reserves the right to terminate the agreement constituted by the Terms of Use and to terminate the access to the Service in such circumstances after announcing the changes to the User.

The Service Provider may remove any material the Service Provider has forbidden from expressing in the Service, or which the Service Provider deems to be contrary to the law or the accepted principles of morality, inappropriate or incorrect, detrimental or damaging to the Service Provider, the Users or a third party. The Service Provider is not required to announce the removal of any material to the Users neither in advance or afterwards.

If the Service contains direct communications between the Users either directly through private messages and public forums or indirectly through content in the Service, the Service Provider is not responsible for the possible disadvantages or damages caused to the Users or third parties due to communications or other actions with other Users.

RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF THE USER

The User is granted a personal license to use the Service in accordance with these Terms of Use, possible Service-specific Terms and other terms and conditions related to the Service or individual parts thereof.

The User is responsible for using the Service in accordance with these Terms of Use, possible Service-specific Terms, other regulations and guidelines related to the use of the Service and the law as well as generally accepted practices. The User is also responsible for complying with the rules and guidelines set forth elsewhere in the Service.

The User understands that the Service Provider is not responsible for, but is entitled to supervise the use of the Service, if the Service Provider deems this necessary.

No material contrary to the law or generally accepted practices shall be presented in the Service. Such materials may include, for example, expressions, writings or presentations containing racism or pornography or materials that are against human dignity, or privacy invasive. The User is responsible for holding all the necessary copyrights and other rights and/or consents of the right holders to the materials the User publishes in the Service and to any other material the User submits, transmits to or saves in the Service. The User undertakes to not submit or transmit (for example by linking) any material or messages, which infringe the ownership, copyrights and/or other rights of third parties or is otherwise offensive, discriminatory, slanderous, abusive or related to criminal activity, obscene, against the law or the accepted principles of morality, or damaging or detrimental to the Service Provider, other users of the Service or third parties, or of the kind that may cause disruption, congestion or other service breaks to the Service. The User is responsible for any direct or indirect costs caused to the User from using the Service.

If it appears that the User breaches these Terms of Use while using the Service or if the Service Provider has reasonable cause to assume such breach, the Service Provider reserves the right to immediately close the user account and temporarily restrict the logon to the user account and/or the Service with no prior notification.

USER DATA

Use of the Service may require registration. The User shall provide data requested by the Service Provider needed for the Service. The User ensures that the data is correct and accurate and is responsible for regularly updating the data to ensure that it is correct and adequate. The User is responsible for errors and delays due to inadequate or outdated data provided by the User.

The User receives a password and a user ID for the use of and sign-up to the Service. The password and user ID are personal and shall not be disclosed or expressed to a third party. The User is responsible for all use of the Service under its user ID and password. If the user ID or password have ended up to a third party, the User must immediately inform the Service Provider via Service Provider's customer service. The User shall not be responsible for the use under its user ID and password without the User's contribution when the Service Provider has received the notification and the Service Provider has had a reasonable time to block the use of the Service with the user ID. The User can only have one user account in the Service.

ADS PUBLISHED IN THE SERVICE

If the User may publish ads in the Service, this section 4 of the Terms of Use shall apply. The Service Provider aims to publish the User's ad in the Service as soon as possible after the ad has been submitted. However, the Service Provider is not obligated to publish an ad in the Service.

The Service Provider has the right to publish the User's ad also in other sections than the one where the ad initially was published and on the websites of the Service Provider's co-operation partners, other channels and services. The Service Provider has the right to use the ad in its marketing regardless of the means of distribution and/or implementation.

The Service Provider reserves the right to change the headings of User's ads in order to maintain the quality of the Services. The Service Provider has the right not to publish or edit an ad if the Service Provider considers the ad or part thereof as misleading, inappropriate, offensive, containing irrelevant material, against these Terms of Use or for some other reason not suitable for publishing on the Service.

The User grants the Service Provider the rights set forth in section 7 to the ads. The User bears both criminal liability and liability for damages under Finnish legislation for the material it publishes.

User and identification data may be disclosed to police or other authorities when there is suspicion of a criminal offence and the disclosure of user or identification data contributes to the detection of such criminal offence and an authority presents a reasoned request for the disclosure.

The Service Provider reserves the right at any time to remove or not to publish ads at its discretion when there is suspicion of any legal uncertainty regarding the ad, its content or the User publishing it according to the information received by the Service Provider. The Service Provider has no liability in the event that the suspicion of legal uncertainty are later on proven to be unfounded.

FEES PAYABLE AND INVOICING

Some features of the Service may be subject to a charge. The basic services included in the Service are free of charge to the User. The prices and terms of payment for features subject to a charge are informed separately for each feature. Furthermore, different chargeable products may be obtained through the Service.

The Service Provider may change the pricing or invoicing of the Service at its discretion by informing on the changes well in advance in the Service or by other means deemed appropriate. Changes shall be announced no later than one (1) month before the change enters into force, unless otherwise service-specifically informed. If there are changes to value added tax or to any other tax or levy related to the Service or the authorities' prevailing practices thereof, the Service Provider shall have the right to immediately change the prices correspondingly.

The User may not cancel any chargeable products or services obtained through the Service after the service or product in question is digitally completed in accordance with the User's order.

If the User cannot use a chargeable service entirely or substantially due to a Service error in the control and responsibility of the Service Provider, User's access to the chargeable service will be extended for a period of time equivalent to the disruption. If the Service error cannot be fixed within a reasonable time and the extension of access cannot altogether be considered as a proportionate remuneration in the specific incident, the User is entitled to a price reduction corresponding the error.

The User shall file a complaint about an error to Service Provider's customer service within a reasonable time after detecting the error or when the error should have been detected. The customer service contact details are as follows:

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

The Service Provider or its licensors shall own all rights in and to the Service, including without limitation all trademarks, copyrights and other intellectual property rights related to the Service and material in the Service as well as to any texts, pictures, videos, music, programs, designs, models and any other material and data in the Service (the "Material"), excluding the content generated by the User.

The Service Provider grants the User the right to use the Service and the Material in accordance with the Terms of Use. The User has the right to use the Material in the Service only for purposes that are considered as ordinary use of the Service. The Service Provider grants the User no other rights to the Material. The User has no right to transfer its right to use the Service or Material to third parties.

By publishing the content generated by the User in the Service, such as ads, texts, pictures, videos, music, designs, models and/or other material and data (the "User Content"), the User grants the Service Provider an unlimited right to exploit the User Content without a separate compensation in any manner whatsoever. For example, the Service Provider has the right to modify, design, save, copy, transfer and/or further assign the User Content and make the User Content available to the public in any channel of the Service Provider. The Service Provider has the right to assign these rights further to its possible co-operation partners.

The Service Provider has the right to use the User Content in its marketing regardless of the means of distribution and/or implementation.

The Service Provider shall have the rights determined in this section 6 also after the removal of the User Content. The User waives all claims for damages related to the Service Provider's use of the User Content.

The User shall ensure that the User Content does not infringe any rights of third parties (such as intellectual property rights), or law and accepted principles of morality.

The User confirms that it understands its rights to use the Material and the User Content when using the Service. The User confirms that the use of the User Content does not infringe the rights of any third parties and that the User has the right to grant the license to the Service Provider to the User Content.

For the sake of clarity, the Service Provider has the right to modify, copy, save, store or otherwise use the User Content, inter alia, for the following purposes:

  1. archiving
  2. improvement of technical maintenance of the Service
  3. demonstrating the implementation of the Service Provider's legal duties and responsibilities
  4. other purposes required by legislation or authorities' regulations
  5. any other purpose deemed necessary by the Service Provider.

The User has the right to provide a link on its website to the main page of the Service. Other linking of an individual site for commercial or economic purposes or in order to generate a database is forbidden without the explicit prior written consent of the Service Provider. However, the registered Users have the right to provide links e.g. on their own websites also to the User Content in the Service, such as link to an ad.

It is forbidden to make the content of the Service or a part thereof available to the public through dissemination, presenting or showing publicly, or storing and making copies of the content or a part thereof without the prior written consent of the Service Provider.

TRANSFER AND TERMINATION OF ACCESS

The User has no right to disclose or transfer the access to the Service (including password and other identification enabling the use of the Service) to a third party. The Service Provider may decline to give a user ID, cancel a granted user ID or block the User's access to the Service in the future, if the User has not complied or is not complying with the Terms of Use or law and accepted principles of morality. Furthermore, the default on payments for chargeable features of Services can result in termination of access.

The Service Provider also has the right to temporarily block the User's access to the Service if necessary for the functioning of the Service. If the User has not used the Service for six (6) months, the Service Provider can at its discretion invalidate the User's password and ID. The User may opt to re-register to the Service afterwards. The User's ID and password shall be automatically removed when the access ends.

The provisions in these Terms of Use and the possible Service-specific Terms regarding ownership of intellectual property rights and access of the Service Provider to the Material and User Content, responsibility for communications in the Service and limitation of liability shall remain in force without a temporal limitation regardless of the termination of the agreement.

The termination of access to the Service shall not exempt the User from payments for the services and performances concluded prior to the termination of access. The Service Provider has the right not to grant access to the Service to the User, if the agreement is terminated due to User's breach of agreement.

LIMITATION OF LIABILITY

The Service Provider provides the Service and its content "as it is" without any warranties, representations or liabilities. The User uses the Services provided and/or transmitted by the Service Provider at its own risk. The Service Provider is not liable for any data security risks related to the Service or the accuracy of the content of the Service or its fitness for a specific purpose unless required by mandatory legislation.

Subject to mandatory provisions, the Service Provider is not liable for any direct or indirect damages possibly incurred to the User or third parties due to the use of the Service, or disruptions, delays, errors or deprivations in the Service or information and announcements available in the Service, or for any other direct or indirect damage incurred related to the Service.

The User is liable for any damages incurred to the Service Provider or a third party due to a breach or default of any law, authority regulations and guidelines, these Terms of Use or Service-specific Terms by the User.

FORCE MAJEURE

Neither party is responsible for damages incurred due to an unusual event beyond the control of a party (force majeure) that the party reasonably could not be expected to have taken into account at the time of the conclusion of the agreement and the consequences of which the party reasonably could not have avoided or prevented.

PROCESSING OF PERSONAL DATA AND USE OF COOKIES

The Service Provider processes the Users' personal data in accordance with the Service Provider's privacy description and privacy policy and applicable data protection legislation. The Services use cookies as described here https://sahkovertailu.fi/evasteet.

CHANGES TO TERMS OF USE

The Service Provider reserves the right to change the Terms of Use. The Terms of Use may be changed from time to time and supplemented particularly in the event the supply or content of the Services changes, or due to amendments in the legislation or authority practises or unforeseeable circumstances. The Service Provider announces any material changes by email to the email address provided by the User, on the Service and/or on the website of the Service no later than 30 days prior to the change's entry into force. If the User does not accept the changes, the User has the right to stop using the Service. The User is deemed to have approved the changes if the User uses the Service after the changes have entered into force.

TRANSFER OF THE SERVICE

The Service Provider has the right to transfer the Service and its maintenance and the customers related thereto to a company belonging to Effortia Group at the given time.

OTHER TERMS AND CONDITIONS

In addition to these Terms of Use, the User commits to comply with the possible guidelines separately provided or appearing in the Service related to the use of the Service by the Service Provider or its co-operation partner. Valid Terms of Use are available at the Service Provider's home page and/or otherwise provided related to the Service.

The Service may include links and connections to websites and services of a third party. The terms of use and other terms of the third party in question shall be applicable to such services. The Service Provider is not responsible for the privacy policy practises, content, functionality or suitability of the sites for the User.

APPLICABLE LAW AND DISPUTES

These Terms of Use, the possible Service-specific Terms and the interpretation thereof shall be governed by and construed in accordance with the laws of Finland, excluding any choice of law provisions thereof. Any possible controversies between the Service Provider and the User on the Terms of Use or the Service are aimed to be resolved by negotiations between the parties. The disputes between the Service Provider and the User will be settled in the general courts of Finland.

However, a consumer always has the right to submit the matter to the Finnish Consumer Disputes Board (www.kuluttajariita.fi) for resolution by contacting the Consumer Disputes Board at the following address: Hämeentie 3, PL 306, FI-00531 Helsinki, via telephone 029 566 5200 and by email kril@oikeus.fi.

Before submitting the matter to the Finnish Consumer Disputes Board for resolution we recommend contacting the Consumer Advisory Service at https://www.kkv.fi/en/consumer-advice/ and via telephone 029 505 3050. Furthermore, the European Commission provides an Online Dispute Resolution forum particularly intended for consumers living in another EU country at http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VALIDITY OF TERMS OF USE AND CONTACT DETAILS

These Terms of Use shall apply as of 16.2.2021 and are set to be in force until further notice.

Should the User have any complaints on the Service to the Service Provider, or have any questions regarding the Terms of Use or wants to give feedback, the User may contact the Service Provider's customer service via a form and/or email. The customer service contact details are as follows:

We save all messages in order to improve and expedite the customer service.

Address:

Contact information can be found here: https://sahkovertailu.fi/yhteystiedot

SPECIAL TERMS AND CONDITIONS

SPECIAL TERMS AND CONDITIONS ELECTRICITY COMPARISON (SÄHKÖVERTAILU)

Service Description

Sähkövertailu.fi is an electricity product comparison service (the "Electricity Comparison") provided by the Service Provider for consumers and organizations, mainly at sähkövertailu.fi. Users can amongst other things compare the products of electricity suppliers and enter into an electricity sales agreement ("Electricity Agreement") with an electricity supplier in the Electricity Comparison. Use of the Electricity Comparison requires that the User commits to comply with these Service-specific Terms in addition to the Terms of Use.

Electricity Product Comparison

The User can compare the products of different electricity suppliers in the Electricity Comparison. The User may choose the most suitable product for the User based on, amongst other things, the price or the production methods of electrical energy. The User's order through the Electricity Comparison is binding and the Electricity Agreement is concluded when the electricity supplier has sent a confirmation notice to the User.

More detailed information on comparison and concluding the agreement is available at the Frequently Asked Questions.

Credit Information Check

The Service Provider may check the credit information of the User on behalf of the electricity supplier. The Service Provider does not process the credit information on its own account.

Complaints

The User shall allocate all complaints to the electricity supplier concerning the product of the electricity supplier, the information available through the Electricity Comparison provided by the electricity supplier and the Electricity Agreement.

Processing Of Personal Data And The Use Of Cookies

The Service Provider processes User's personal data as a processor on behalf of the electricity suppliers acting as controllers when it collects the User's name and contact information, social security number and other information provided by the User for the conclusion of the Electricity Agreement and transmits this information to the electricity supplier chosen by the User so that the User and the electricity supplier can enter into an Electricity Agreement.

Customers may access the privacy policies of the chosen electricity supplier on the electricity supplier's website or in any other way implemented by the electricity supplier.

The Service Provider processes its Users' personal data as a controller in accordance with the Service Provider's privacy description and privacy policy and the applicable data protection legislation. The service uses cookies as described here.