Vihreä sähkö on valveutuneen kuluttajan valinta

Vihreä sähkö on valveutuneen kuluttajan valinta

Vihreä sähkö eli vihersähkö tai ympäristösähkö on valveutuneen kuluttajan valinta. Se tukee kestävämpää energiantuotantoa ja perustuu uusiutuvien energialähteiden käyttöön fossiilisten polttoaineiden ja uusiutumattomien energianlähteiden sijaan. Vihreän sähkön kasvava suosio heijastaa vihreiden arvojen yhteiskunnallista nousua, ja vihersähkön tarjonta onkin kasvanut huomattavasti viime vuosina kotimaan markkinoilla.

Hiilidioksidivapaat ja hiilineutraalit tuotantotavat ehkäisevät ilmastonmuutosta. Lisäksi uusiutuviin energianlähteisiin perustuva tuotanto on kaukonäköinen valinta vastapainona uusiutumattomille energianlähteille, jotka tulevat väistämättä loppumaan tulevaisuudessa. Suosimalla ympäristösähköä voit vaikuttaa sekä ympäristön hyvinvointiin että niihin yhteisöihin, jotka ovat vaarassa ajautua luonnonvarojen hupenemisesta aiheutuviin konflikteihin.

Uusiutuva energia

Uusiutuva energia syntyy resursseista, jotka uusiutuvat luonnossa itsestään ja ovat oikein hyödynnettyinä käytännöstä ehtymättömiä energianlähteitä. Sähköntuotannossa uusiutuvilla energianlähteillä tarkoitetaan vesivoimaa, bioenergiaa, tuulivoimaa, maalämpöä, geotermistä energiaa sekä aurinkoenergiaa. Lähtökohtaisesti uusiutuvat energianlähteet ovat päästöiltään ja ympäristövaikutuksiltaan huomattavasti muita tuotantotapoja puhtaampia. Lisäksi sähkönmyyjien tarjoama vihersähkö on usein verrattain edullista, joten ympäristösähkön suosiminen on taloudellisesti pieni uhraus ympäristön ja kestävän kehityksen hyväksi. Uusiutuvilla energianlähteillä tuotettu hiilidioksidivapaa vihersähkö rasittaa ympäristöä muita tuotantotapoja vähemmän, mutta näihinkin menetelmiin sisältyy ekologisten hyötyjen lisäksi toki myös erilaisia haittoja, jotka vaihtelevat tuotantotavasta toiseen.

Aurinkovoima

Uusiutuvista energiamuodoista aurinkovoima on
monien mielestä yksi lupaavimmista tulevaisuuden energianlähteistä.

Aurinkovoima on monien mielestä yksi lupaavimmista tulevaisuuden uusiutuvista energianlähteistä. Aurinko on ehtymätön energianlähde niin kauan kuin elämä maapallolla jatkuu. Alati kehittyvä teknologia laskee aurinkosähköjärjestelmien tuotantokustannuksia sekä mahdollistaa aurinkovoiman entistä tehokkaamman säilömisen niille vuorokauden- ja vuodenajoille, jolloin auringonvaloa on saatavilla rajoitetusti. Tällä hetkellä aurinkovoima on useimmiten täydentävä energianlähde muiden tuotantotapojen ohella. Jatkuva teknologinen kehitys ja oikein kohdennetut investoinnit aurinkovoimaan voivat kuitenkin kasvattaa tulevaisuudessa aurinkovoiman osuuden maapallon kokonaistuotannossa hyvinkin huomattavaksi.

Uusiutuvien energianlähteiden suosiminen on potentiaalisista haitoistaan huolimatta ekologisesti kestävin valinta muiden vaihtoehtojen rinnalla. Jos haluat varmistua siitä, että käyttämäsi uusiutuva energia on tuotettu aidosti kestävän kehityksen ehdoilla ja edistää vastuullista energiantuotantoa myös tulevaisuudessa, valitse EKOenergia-merkillä varustettu sähkötuote. EKOenergia on uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa ekosähköä, joka täyttää tiukat kriteerit kestävän tuotannon takeeksi.

Tuulivoima

Uusiutuvista energiamuodoista tuulivoiman tuotantoon
tarvitaan yksinkertaisesti tuulivoimala sekä riittävä tuulennopeus pyörittämään
voimalan tubriinia.

Tuulivoiman tuotantoon tarvitaan yksinkertaisesti tuulivoimala sekä riittävä tuulennopeus pyörittämään voimalan tubriinia. Näin ollen tuulivoima on täysin hiilidioksidivapaa tuotantotapa hyödyntäen ainoastaan tuulta, joka on käytännössä ehtymätön energianlähde. Maisema- ja meluhaitat voidaan kuitenkin lukea tuulivoiman haittoihin, minkä lisäksi tuulivoiman vetovoimaa heikentää myös alkuinvestointien suuruus uutta tuulivoimaa rakennettaessa.

Teknologian kehitys kuitenkin laskee tuulivoiman hintaa jatkuvasti kilpailukykyisempään suuntaan, joten tuulivoiman osuus globaalissa energiantuotannossa tulee kasvamaan. Tuulivoimaloiden sijoittaminen merelle, tuntureille sekä harvaan asutuille alueille puolestaan vähentää esteettisiä ympäristöhaittoja sekä luonnonrauhaan aiheutuvia häiriöitä.

Vesivoima

Uusiutuvista energiamuodoista vesivoima syntyy
virtaavan veden pyörittäessä sähkögeneraattoriin yhdistettyä turbiinia tuottaen
näin sähköä tasaisella varmuudella.

Vesivoima syntyy virtaavan veden pyörittäessä sähkögeneraattoriin yhdistettyä turbiinia tuottaen näin sähköä tasaisella varmuudella. Vesivoima on energianlähteenä luotettava, päästötön, edullinen ja lähes poikkeuksetta kotimainen valinta. Vesivoiman edullisuus perustuu mataliin tuotantokustannuksiin sekä riippumattomuuteen polttoaineista, sillä virtaava vesi on kaikki mitä tuotantoon tarvitaan. CO2-vapaasta tuotannosta huolimatta vesivoimalla on kuitenkin myös joitakin negatiivisia vaikutuksia ympäristöön.

Vesivoiman tuottaminen vaatii patojen ja säännöstelyaltaiden rakentamista, mikä puolestaan voi vahingoittaa jokien ekosysteemeitä sekä lähiympäristön eläin- ja kasvikuntaa. Padot voivat myös estää esimerkiksi vaelluskalojen pääsyn kutupaikoilleen. Vesivoimaloiden haittapuoliksi voidaan laskea myös mahdolliset maisemahaitat lähialueen asukkaille. Kalateiden rakentaminen on yksi tapa korjata esivoiman aiheuttamia ekosysteemin häiriöitä.

Bioenergia

Uusiutuvista energiamuodoista bioenergia tarkoittaa
sähköä, joka tuotetaan polttamalla aurinkoenergiaa sitovaa biomassaa.

Bioenergia tarkoittaa sähköä, joka tuotetaan polttamalla aurinkoenergiaa sitovaa biomassaa. Tällainen biopolttoaine voi olla esimerkiksi puuta, metsäteollisuuden jäännösmateriaaleja, sellutehtaiden jätelientä tai vaikkapa kotitalousjätettä. Paljolti puun varassa tuotettu bioenergia tukee suomalaista kansantaloutta metsäteollisuuden työllistävän vaikutuksen välityksellä. Bioenergian etuja on myös se, että bioenergian tuotantoon käytetty puu sitoo kasvaessaan saman määrän hiilidioksidia kuin mitä puun polttaminen vapauttaa, joten puu sekä muu biomassa ovat energianlähteinä hiilineutraali vaihtoehto. Koska biopolttoaineiden polttamisesta kuitenkin syntyy CO2-päästöjä, ne luokitellaan uudistuviksi fossiilisiksi energianlähteiksi.

Puunkäytön varjopuoliin kuuluvat kuitenkin mm. mahdolliset avohakkuut sekä puun poltosta syntyvät pienhiukkaspäästöt. Myös turpeen poltto lasketaan uusiutuvaksi bioenergiaksi, mutta turve uusiutuu niin hitaasti, ettei turvetta voi pitää kestävän kehityksen kannalta muiden uusiutuvien energianlähteiden veroisena. Bioenergia on toistaiseksi vielä hieman kalliimpaa kuin esimerkiksi hiili- tai ydinvoima, mutta CO2-päästöjen hinnannousu sekä teknologian kehittyminen tulee laskemaan hiilineutraalin bioenergian hintaa tulevaisuudessa.

Jos bioenergia tuotetaan kestävällä tavalla, hiilidioksidipäästöt vähenevät huomattavasti muihin fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Vastuullinen resurssien hyödyntäminen takaa, että luonnonvarat uusiutuvat riittävän tehokkaasti, jotta sähköntuotanto voi jatkua vakaana ja planeettamme metsien hiilinielut säilyvät elinvoimaisena.

Maalämpö ja geoterminen energia

Uusiutuvat energiamuodot: maalämpö ja geoterminen energia

Maalämpö ja geoterminen energia ovat maan kuoresta tai syvemmältä maan sisältä kerättyä lämpöenergiaa, jota voidaan käyttää sekä lämmityksessä että sähkön tuotannossa. Maalämpö on maan pinnalle sitoutunutta auringon lämpöenergiaa. Geoterminen energia on syvemmällä piilevää maan sisäistä lämpöä, joka voidaan kerätä talteen syvälle kallioon poratuilla putkilla tai kuumista lähteistä erityisesti vulkaanisilla alueilla kuten Islannissa.

Geoterminen energia on käytännössä päästötöntä, mutta erittäin syvälle ulottuvvien porausten kustannukset nostavat geotermisen energian hintaa, minkä lisäksi syvällä olevan veden oksidi- ja muut pitoisuudet estävät sen käytön suoraan kaukolämmitysverkoissa.

EKOenergia

ekoenergia logo

Kansainvälinen 34 eurooppalaisen ympäristöjärjestön muodostama EKOenergia on voittoa tavoittelematon verkosto, jonka tärkeimpiä päämääriä ovat luonnonsuojelu, kuluttajatietouden kasvattaminen sähkön alkuperästä sekä yhteistyö mm. kuluttajajärjestöjen, energiayhtiöiden ja viranomaistahojen kanssa. EKOenergia-merkki on puolestaan verkoston ylläpitämä uusiutuvalle energialle tarkoitettu ympäristömerkki, joka edellyttää tiukkojen kriteerien täyttämistä, ja on ainoa laatuaan Suomessa.

EKOenergia-merkin kriteeristöön kuuluvat läpinäkyvä kuluttajainformaatio, uusiutuvuus, kestävyys, investoinnit ilmastotyöhön sekä energian alkuperän jäljitettävyys ja aktiivinen auditointi. Esimerkiksi sähkön myyjän on lahjoitettava EKOenergia-merkitystä vesivoimasta 10 senttiä jokaista  megawattituntia kohden ympäristörahastoon, jolla rahoitetaan vuosittain vesistökunnostuksia ympäri Suomea. EKOenergian ympäristö- ja ilmastorahastot huolehtivat siitä, uusiutuvia energianlähteitä hyödynnetään vastuullisesti sekä ympäristöä kunnioittaen.

EKOenergia-merkin valinta takaa että oma sähkösi on tuotettu eettisesti kestävillä menetelmillä, ja mikä tärkeämpää, se lähettää myös viestin sekä energiasektorille että poliittisille päättäjille siitä, millaisia arvoja kuluttajat odottavat sähköntuotannolta. Henkilökohtaisen ympäristövalinnan lisäksi EKOenergia on keino vaikuttaa laajemmin energiateollisuuden trendeihin ja edistää uuden viherenergian rakentamista. Kun ostat EKOsähköä, osa tuotoista ohjautuu automaattisesti rahastoihin, joiden avulla energiasektoria ohjataan jatkuvasti kestävämpään suuntaan.

EKOenergia ei osallistu itse sähkön tuotantoon tai myyntiin, vaan pyrkii ainoastaan lisäämään kuluttajien tietoutta, tuomaan esiin uusiutuvan energian välttämättömyyden sekä löytämään ratkaisuja uusiutuvan energian mahdollisiin ongelmakohtiin. EKOenergian rahoitus perustuu EKOenergia-merkin lisenssimaksuihin sekä vapaaehtoislahjoituksiin.

Lue lisää: ekoenergy.orgVertaile vihreän sähkön sopimuksia

Suodata sähkösopimuksia seuraavasti: